Algemene Voorwaarden DeBesteVan

De algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1: Definities
1.1
deze voorwaarden zijn van toepassing op de producten verkocht onder de
merknaam de Beste Van…
1.2
In de Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Leverancier
: DeBesteVan, een merknaam van Webstijl BV gevestigd aan de A. van
Leeuwenhoekweg 32 te Alphen aan den Rijn, gebruiker van de Voorwaarden.
b.
Afnemer
: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Leverancier Diensten worden
geleverd.
c.
Partijen
: Leverancier en Afnemer.
d.
Diensten
: de door Leverancier aan Afnemer te leveren diensten.
e.
Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk overeengekomen Diensten
alsmede de
voorwaarden waaronder deze zullen geschieden.
f.
Voicelog
: een onderdeel van een telefoongesprek dat – na aankondiging door
Leverancier – door haar wordt opgenomen, waarin de inhoud van de
Overeenkomst (op
hoofdlijnen wordt besproken) en waarvan de weergave/inhoud als bindend
bewijs geldt
tussen Partijen. Voorgenoemde geldt als bewijsovereenkomst in de zin van de
wet. De
Voicelog geldt als elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a BW
e.v.
g.
Voorwaarden
: deze algemene voorwaarden.
h.
Productvoorwaarden
: de aanvullende voorwaarden met betrekking tot een bepaalde
dienst.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten tussen
Leverancier en Afnemer met betrekking tot de levering van de Diensten door
Leverancier
aan Afnemer.
2.2
Voor zover tussen Partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de
bedingen van
de Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier
en Afnemer,
daaronder begrepen iedere opvolgende, gewijzigde of aanvullende
Overeenkomst,
alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband
daarmee.
2.3
Aanvullend op de Voorwaarden zijn op de Overeenkomst tevens de
betreffende
Productvoorwaarden van toepassing.
2.4
De Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden
van Afnemer.
Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk
van de hand
gewezen.
2.5
Met uitzondering van de betreffende Productvoorwaarden zijn wijzigingen van
en
aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden
slechts geldig
indien zij schriftelijk worden overeengekomen en kunnen slechts aan de hand
van die
schriftelijke overeenkomst worden bewezen tenzij Afnemer een natuurlijk
persoon is die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
3.1
De Overeenkomst komt tot stand door het bevestigend inspreken van de
Voicelog dan
wel door aanvaarding van de offerte door Afnemer door middel van het
ondertekend
retourneren aan Leverancier.
3.2
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen
aanbod, is
Leverancier daar niet aan gebonden.
3.3
Leverancier draagt er zorg voor dat hij de Afnemer tijdens het opnemen van
de Voicelog en
voorafgaand aan de mondelinge bevestiging van de Overeenkomst door
Afnemer wijst op
het feit dat de Voorwaarden alsmede de betreffende Productvoorwaarden van
toepassing
zijn op de Overeenkomst. Leverancier vermeldt daarbij zowel waar de
Afnemer kennis
kan nemen van de Voorwaarden alsmede de betreffende Productvoorwaarden
onder
vermelding van de Kamer van Koophandel als de website waarop de
Voorwaarden zijn te
downloaden. Leverancier vermeldt tevens dat hij op diens verzoek een PDFbestand met
de Voorwaarden alsmede de betreffende Productvoorwaarden en/of een
hyperlink naar de
download site van de voorwaarden per e-mail aan Afnemer zal toesturen.
3.4
De overeenkomst wordt aangegaan voor een bij de overeenkomst
overeengekomen looptijd.
De overeenkomst zal elk jaar met dezelfde looptijd worden verlengd behalve
als afnemer
minimaal 3 maanden voor de afloopdatum schriftelijk of via email heeft laten
weten te willen ontbinden
Artikel 4: Offertes
4.1
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
4.2
De in de offerte genoemde geldigheidsduur is bindend.
4.3
Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden de
Voorwaarden en de
betreffende Productvoorwaarden als bekend en daarmee als aanvaard
beschouwd.
Artikel 5: Verplichtingen Afnemer
5.1
Afnemer voorziet Leverancier tijdig van alle, voor de deugdelijke uitvoering
van de
Overeenkomst, benodigde gegevens.
5.2
Afnemer staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan
Leverancier ter
beschikking gestelde gegevens. Leverancier is derhalve niet aansprakelijk
voor schade
ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aan Leverancier verstrekte
informatie.
Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst
6.1
Leverancier is vrij de Overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en zal
daarbij de eisen
van goed vakmanschap in acht nemen.
6.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft
Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
andere mede
werkers
binnen Leverancier of derden welke niet tot de onderneming van Leverancier
behoren.
6.3
Leverancier is gehouden zich in te spannen om zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst na
te komen. Leverancier garandeert evenwel niet dat Afnemer te allen tijde
onbelemmerde
toegang heeft tot de Diensten. Voorts wordt niet gegarandeerd dat Afnemer
gevrijwaard is
van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1
Leverancier is met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden slechts
aansprakelijk
voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de
Overeenkomst,
voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de
zorgvuldigheid, deskundig

heid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst
redelijkerwijs mag
worden vertrouwd.
7.2
Voorzover tekortkomingen bij de uitvoering van de Overeenkomst het gevolg
zijn van
de omstandigheid dat Afnemer diens verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1
en/of 5.2
niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is Leverancier
daarvoor niet
aansprakelijk.
7.3
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
begrepen
gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of
stagnatieschade.
7.4
De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade is beperkt tot
maximaal
het de hoogte van de schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidspolis van
Leverancier. In dat geval zal de aansprakelijkheid nooit verder strekken dan
de hoogte van
de door de verzekeraar uitgekeerde schadevergoeding.
7.5Behoudens opzet of grove schuld is Leverancier niet aansprakelijk voor
schade ten gevolge
van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen met
betrekking tot de
Diensten.
7.6
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één (1)
jaar na
ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
8.1
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
8.2
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden facturen via
automatische
incasso van een door afnemer van te voren aangegeven rekening nummer
geincasseerd.
Indien sprake is van zelf overmaken dient de betaling van facturen
binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
8.3
De in artikel 8.2 bedoelde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale
termijn.
Indien Afnemer één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig
nakomt, is Leverancier gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het
verstrijken van
de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk
aan de
wettelijke rente.
8.4
Indien Leverancier over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde
bedrag komen
de daaruit voortvloeiende buiten
gerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening
van Afnemer. De
buitengerechtelijke kosten zullen conform het ‘Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten’ aan Afnemer worden berekend met een
minimum van €
40,00 en een maximum van 15% van het factuurbedrag.
8.5
Webstijl BV is gerechtigd om elke kalenderjaar een indexatie uit te voeren van
maximaal 2% boven de CBS CPI index.
Artikel 9: Overmacht
9.1
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier
onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van diens verplichtingen jegens
Afnemer geheel
of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van diens
verplichtingen in
redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die
omstandigheid ten
tijde van het overeenkomen van de opdracht voorzienbaar was.
9.2
Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om
welke reden
dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of
anderszins
verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven door overige
(toe)leveranciers, in
gebreke blijven van ingeschakelde derden, stakingen en uitsluitingen,
verkeersstoornissen,
machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege
alsmede de
gevolgen hiervan oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of
andere
natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin
van het
woord en andere onvoorziene omstandigheden, buiten de schuld of de
risicosfeer van
Leverancier ontstaan.
9.3
Indien Leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet
aan diens
verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.
9.4
Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3
(drie)
maanden zal duren, heeft
Afnemer het recht deze Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te
zijn.
9.5
In geval van overmacht van Leverancier heeft Afnemer geen recht op enige
(schade)
vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig
voordeel mocht
hebben.
Artikel 10: Opschorting en ontbinding door Leverancier
10.1
In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst worden de
vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is deze
gehouden om het bedrag uit hoofde van de Overeenkomst te betalen. Tevens
is Afnemer aansprakelijk voor de door Leverancier geleden schade door
ontbinding etc.
10.2
Overeenkomsten kunnen door Leverancier zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn, worden opgeschort voor maximaal drie
(3) maanden
of zonder rechterlijke worden tussenkomst ontbonden na een schriftelijke
verklaring
daartoe op het moment dat:

Afnemer niet, niet behoorlijk of niet op tijd voldoet aan enige van belang zijnde
verplichting jegens Leverancier welke uit de Overeenkomst voortvloeit;

goede grond bestaat voor de vrees dat Afnemer niet in staat is of zal zijn om
aan zijn
contractuele verplichtingen jegens Leverancier te voldoen;

Afnemer in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van
betaling
wordt aangevraagd of verleend, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke
persoon,
door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling;

Afnemer door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
curator of bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als
boedelschuld erkent en conform artikel 37 FW gestand doet;

Afnemer aan Leverancier valse en/of verkeerde persoons- en/of
bedrijfsgegevens heeft
doorgegeven danwel heeft nagelaten heeft de juiste gegevens of wijzigingen
door te
geven.
Artikel 11: Diversen
11.1
De bepalingen in de Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk
de
rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder
gemaakte
afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de
Overeenkomst
en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
11.2
Leverancier mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst overdragen
aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de
overdracht van
verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is,
heeft deze
het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de
bedoelde mededeling
de Overeenkomst te ontbinden.
11.3
Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in
de
Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier
het recht
om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor
zover
zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1
Ieder geschil dat zich tussen Partijen mocht voordoen wordt voor
gelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in het arrondisse
ment ‘s-Gravenhage.
12.2
Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten alsmede vervolg
overeenkomsten is met
inachtneming van deze Voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 13: Slotbepalingen
13.1
Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze
Voorwaarden buiten
toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun
rechtskracht
behouden. Leverancier en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met
het doel
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan
wel
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
13.2
Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Leverancier geheel of gedeeltelijk
van naam,
rechtsvorm of eigenaar verandert.
Webstijl BV/DeBesteVan
Algemene Voorwaarden

Spring naar toolbar